Bài tập quá khứ đơn lớp 7

     
... Worked? Công dụng·Khi hai hành động cùng xẩy ra trong quá khứ, ta cần sử dụng Quá khứ xong cho hành động nào xẩy ra Trước và Quá khứ đơn giản cho hành động nào xảy ra sau.Ví dụ :-I met them ... Tôi mợn tiền, tôi sẽ làm hết sức mình để biến hóa tỉ phú) thừa khứ liên tiến (Past Continuous)Hình thức quá khứ liên tiến =Quá khứ đơn giản của khổng lồ BE + hiện tại phân từXác đỉnhPhu địnhNghi ... Trong quá khứ. Ví dụ như :-I was always working full-time (Tôi luôn luôn luôn thao tác làm việc trọn ngày)-He was always asking questions (Nó cứ hỏi hoài) vượt khứ ngừng (Past Perfect)Hình thức Quá khứ hoàn...

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ đơn lớp 7


*

*

*

... Stand2. Smile3. Eat4. Cut5. Plan6. Say 7. cry8. Ride9. Clap10. Fly1. _________2. _________3. _________4. _________5. _________6. _________ 7.

Xem thêm: Kết Nối Sky A870 Với Máy Tính ? Thấy Nhiều Bạn Hỏi Driver Sky Vega Im

_________8. _________9. _________10. ... Write13. Get14. Drop15. Camp16. Dye 17. Sneeze18. Lie19. Refer20. See11. _________12. _________13. _________14. _________15. _________16. _________ 17. _________18. _________19. _________20. ... All. • The most famous singer is 91Grammar Time Nguyen Tri Tuan – Nguyen Tuan Kiet EXERCISE 7 Put the verbs into the correct form: Present Continuous or Simple Present. Los Angeles15...
*

*

... The Past Simple Tense : THì quá KHứ ĐƠN Ex I . HÃy chia các động từ trong các câu sau đây ở thì quá khứ . 1. Jack (go ) khổng lồ the siêu thị . 2. He (buy) some eggs3. ... .____________________________________________________________ Ex III. Thi bây giờ đơn , thì hiện tại tiếp nối hay thì quá khứ đơn ?1. He often (stay) __________________ at home on Sundays .2. Look! ... The rain (stop) in the middle of the afternoon 16. We (eat) lunch at the restaurant with them 17. She (begin) the day with an accident 18. I (forget) about the meeting19 . He often (feel) ill...