Bài tập quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

     

Quá khứ đơn và vượt khứ tiếp nối là 2 thì tương đối thường gặp gỡ trong các bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh. Bài xích học lúc này chúng ta cùng thử mức độ xem mình ráng được tới đâu về 2 thì này trải qua bài tập thì quá khứ đối kháng và bài tập thì thừa khứ tiếp diễn nhé!

Đầu tiên, trước lúc bắt tay vào làm bài tập thì vượt khứ 1-1 và bài xích tập thì thừa khứ tiếp diễn, bạn cũng có thể phân biệt 2 thì quá khứ solo và vượt khứ tiếp tục này thông qua bảng đối chiếu dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

→ Xem đoạn clip kiến thức trước lúc bắt tay vào làm bài bác tập thì quá khứ 1-1 nhé!


*

→ Xem đoạn clip kiến thức trước khi bắt tay vào làm bài xích tập thì vượt khứ tiếp nối nhé!

Quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Diễn tả chuỗi hành vi xảy ra theo lần lượt trong quá khứDiễn tả nhiều hành động xảy ra bên cạnh đó trong thừa khứ
Dấu hiệu thời gian: Yesterday, last month, … ago, when, then…All day, the whole day while, while, when, at that time, at + giờ quá khứ.

Và hiện nay hãy thuộc readandgetrich.com thực hành các bài tập thì thừa khứ solo và quá khứ tiếp nối nhé!

Bài tập 1: chọn đúng thì của những câu sau (quá khứ solo và thừa khứ tiếp diễn):

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking lớn each other, he read/ was reading his book.

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the tiệc nhỏ last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. Yesterday.

Bài tập 2: Sửa lỗi sai trong những câu sau (quá khứ đối chọi và thừa khứ tiếp diễn):

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she vì chưng while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early và have breakfast with his family yesterday morning.

Xem thêm: Phim Cá Cược Cuộc Đời Tập Cuối, Hương Vị Cuộc Sống

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend & I go lớn the beach on the bus.

9. While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Bài tập 3: xong các câu sau thực hiện thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn:

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. You/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: phân tách đúng các động từ bỏ sau sinh hoạt thì quá khứ đối chọi và vượt khứ tiếp diễn:

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) (1) …………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle and my father (drink) (3) …………. Some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea and his hair (be) (5) …………beautiful black. He was very tall và thin và his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………him for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the over of my holiday when I left Hawaii I said goodbye khổng lồ John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon & I answered him.

*
Bài tập thì thừa khứ đối kháng và vượt khứ tiếp diễn

Đáp án phần bài xích tập thì thừa khứ solo và vượt khứ tiếp diễn: 

Bài 1: 

1. Saw

2. Were you doing

3. Didn’t visit

4. Rained

5. Was reading

6. Ate

7. Were running

8. Did you find

9. Did she dance

10. Were watching

Bài 2: 

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early and had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend và I went to the beach on the bus.

9. While I was listening to lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turned on the TV, but there was nothing interesting.

Bài 3: 

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4: 

In my last holiday, I went to Hawaii. When I went to the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle and my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea và his hair was beautiful black. He was very tall and thin & his face was brown. My heart was beating fast. I asked him for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the over of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon & I answered him.

Vậy là đã hoàn thành xong các bài tập thì vượt khứ đối kháng và thừa khứ tiếp diễn rồi, thực tiễn cũng không quá khó đúng không nào nào những bạn! các bạn nào bao gồm sách của readandgetrich.com hoặc khoá học readandgetrich.com Online thì rất có thể tiếp tục rèn luyện thêm ở vị trí bài tập thì quá đối chọi và vượt khứ tiếp nối nhé! Chúc các bạn học tốt!