Bài tập tiếng anh lớp 6 nâng cao có đáp án

     
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng đúng theo Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ hiểu và bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn tiếng Anh lớp 6 hơn. Để tải tài liệu bài bác tập tiếng Anh lớp 6 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 nâng cao có đáp án


Mục lục bài tập giờ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Đề kiểm soát 15 phút tiếng Anh 6 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề khám nghiệm 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề chất vấn 15 phút tiếng Anh 6 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề đánh giá 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 2 gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “play + môn thể thao”: đùa môn thể dục gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: Tôi thường xuyên dành vào cuối tuần chơi cầu lông với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu chia ở thời lúc này đơn do tất cả mốc thời hạn “every”

Dịch: Linda có tiết tiếng Anh vào lắp thêm 3, 5 cùng 6 mỗi tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé khá nhút nhát. Cô ko nói các khi chạm mặt bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table & the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: các từ chỉ vị trí “between…and…”: sinh sống giữa…và…

Dịch: – con mèo đâu rồi? – Nó nghỉ ngơi giữa chiếc bàn và giá chỉ sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời lúc này đơn do có mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex thường làm xong xuôi bài tập về nhà thời gian 8 tiếng tối.


Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “there + are + danh từ bỏ số nhiều”: có…

Dịch: bao gồm 2 chiếc bút chì bên trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “do physical exercise”: bầy dục

Dịch: bạn nên tập thể dục thường xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: thắc mắc nghi vấn thời hiện tại đơn

Dịch: bao gồm phải Bobby thường làm thí nghiệm đồ dùng lý sau giờ học không?


Question 9: We _________ lớn the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: nhiều từ “go lớn the judo club” đi đến câu lạc cỗ judo

Dịch: công ty chúng tôi đến câu lạc bộ judo gấp đôi mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to lớn us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. To lớn explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại tại tiếp nối do tất cả mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang giải thích bài học cho cái đó mình đấy.


Question 11: – What do you bởi in your không lấy phí time? – I always ________ books in my không tính phí time.

A. Is reading B. To read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại đơn vì bao gồm trạng trường đoản cú “always”

Dịch: – Lúc nhàn hạ cậu có tác dụng gì? – Tớ luôn luôn đọc sách lúc rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her bike to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. Khổng lồ ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện tại tiếp diễn vì bao gồm trạng từ “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann đã đạp xe mang lại trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. Lớn visit D. Khổng lồ visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me to study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “be too adj (for sb) to lớn V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ new này quá khó yêu cầu tớ chả học tập được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) bố Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) home for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks lớn school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him lớn school. He loves Literature & English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + thương hiệu trường học

Dịch: Cậu ấy học ở trường thcs Ba Đình trên đường Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở hiện tại đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến vị trí nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, vì thế

Dịch: Cậu ấy sinh sống khá gần trường, chính vì thế cậu ấy thường đi dạo với một vài fan bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu phân chia thời hiện tại tại tiếp diễn vì có mốc thời hạn “today”

Dịch: Nhưng hôm nay bố cậu ấy đang gửi cậu ấy cho trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ đồng hồ học

Dịch: Sau giờ học, cậu ấy thường chơi bóng chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D to answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast & go lớn school. My school is not very far from my house so I often go lớn school on foot. But today I ride my bike because I want khổng lồ attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 trong học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: phụ thuộc câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter to six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. On foot B. By bike C. By oto D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B & C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: trường học của tớ không xa khỏi công ty tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I want to lớn attend my English class after school.”

Dịch: Tôi mong mỏi tham gia lớp tiếng Anh sau giờ đồng hồ học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel to lớn work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling lớn work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to lớn work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel lớn working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel to lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở bây giờ đơn vì có mốc thời gian “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe lắp thêm mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: sống trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều cần động từ chia ở dạng số những “are”

Dịch: toàn bộ các môn sinh sống trường mới của tôi đều rất thú vị.


Question 3: Helen/ do / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English thử nghiệm gooder than I do.

B. Helen does this English demo better than I do.

C. Helen is doing this English test good than I do.

D. Helen do this English test better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought to study hard to lớn please our parents.

B. We ought studying hard to lớn please our parents.

C. We ought khổng lồ study hard to lớn pleasing our parents.

D. We ought khổng lồ studying hard khổng lồ please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “ought lớn V”: tất cả bổn phận nên làm gì

Dịch: chúng ta phải học cần mẫn để làm cha mẹ hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Xem thêm: Chó Bắc Kinh Lai Nhật Trưởng Thành, Chó Bắc Kinh Lai Nhật Giá Bao Nhiêu

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách thời hiện tại tại tiếp tục vì có mốc thời hạn “at present”

Dịch: bây chừ Bing đang chơi tennis ở sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight black hair.

B. My teacher has straight đen long hair.

C. My teacher has hair black long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight đen hair” tóc dài, thẳng cùng đen.

Dịch: thầy giáo tôi gồm mái tóc dài, thẳng cùng đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports free spends.

B. He spends most his free time of playing sports.

C. He spends most of his không tính phí time playing sports.

D. He playing sports most of his không lấy phí time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cấu tạo “spend + thời gian + Ving”: Dành thời hạn làm gì

Dịch: Anh ấy dành đa số thời gian rảnh nghịch thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her khổng lồ take and ask your teacher the size to sign.

B. Please your teacher her take the size to và ask khổng lồ sign.

C. Please sign to lớn take form your teacher ask lớn the her and.

D. Please take the size to your teacher & ask her khổng lồ sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “take st khổng lồ sw” mang đồ vật gi đến đâu

“ask sb khổng lồ V” yêu mong ai làm gì

Dịch: vui tươi mang lá đối chọi đến mang lại cô giáo của em với nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, & a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, and three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil and a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, & three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “There is + a/ an + N”

Dịch: tất cả một chiếc cây viết chì, 1 cái compa, cùng 3 quyển sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn uống tiệm, ăn ngoài

Dịch: buổi tối nay đi ra ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t lượt thích learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: kết cấu “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm gì

Dịch: Tôi mê thích học nước ngoài ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: biến hóa giữa 2 kết cấu “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: trường tôi có 2000 học tập sinh.


Question 13: Students ought to vị homework after class

A. Students must vày homework after class.

B. Students may vày homework after class.

C. Students can vì chưng homework after class.

D. Students have to vị homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “have to V” = “ought to V”: có bổn phận đề xuất làm gì

Dịch: học viên cần phải làm bài xích tập sau giờ đồng hồ học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough lớn be in my class.

A. That little girl is too young to lớn be in my class.

B. That little girl is old enough lớn be in my class.

C. That little girl isn’t too young khổng lồ be in my class.

D. That little girl is young enough khổng lồ be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: thay đổi 2 kết cấu “Be adj enough to lớn V” (đủ như thế nào để gia công gì)