Bình đồ tiếng anh là gì

     
Các phiên bản đó, quả mong và bình đồ địa mong được tôn trọng yếu không có ở đâu dành cho một Lục Địa thiết bị Tư.

Bạn đang xem: Bình đồ tiếng anh là gì


The most respectable maps và globes and planispheres had left no room at all for a Fourth Continent.
Historical atlas of the North Pacific Ocean: maps of discovery & scientific exploration, 1500-2000.
Boulton sẽ mua các chiếc bình tự đồ gốm của Wedgwood để trang trí lại với đồng thiếp đá quý và dự tính hợp tác cùng với ông ta.
Boulton purchased vases from Wedgwood"s pottery khổng lồ be decorated with ormolu, & contemplated a partnership with him.
Văn hoá Beaker đến vào tầm 2.500 TCN, mang lại các bình đựng đồ nạp năng lượng và đồ dùng uống có tác dụng từ đất sét, tương tự như các bình được thực hiện để nấu chảy quặng đồng.
The Beaker culture arrived around 2,500 BC, introducing drinking and food vessels constructed from clay, as well as vessels used as reduction pots khổng lồ smelt copper ores.
26 mặc vào “áo choàng công-bình”, tín đồ Đấng Christ được xức dầu cưng cửng quyết giữ lại mình tinh khiết và thanh sạch sẽ trước mắt Đức Giê-hô-va.
26 Clad in “the sleeveless coat of righteousness,” anointed Christians are determined khổng lồ remain pure và clean in Jehovah’s eyes.
Nói về chủ đề “Hãy là phần đa môn đồ thật”, anh bình luận: “Làm môn đồ tức là hằng tuân theo lời của Chúa Giê-su.

Xem thêm: Cặp Đôi Mây Mưa Trong Quán Trà Sữa Ở Hà Nội Gây Bức Xúc, Mây Mưa Trong Quán Trà Sữa


Speaking on the theme “Be True Disciples,” he remarked: “Discipleship means constantly obeying the words of Jesus.
Phao-lô dùng lối ẩn dụ để ví hội thánh đạo Đấng Ki-tô như “một tòa nhà rộng lớn”, các thành viên trong hội thánh là “bình” giỏi đồ sử dụng trong nhà.
Paul’s metaphor compares the Christian congregation lớn “a large house” & individual members of the congregation to “utensils,” or household implements.
20 vị tìm kiếm sự công bình, những tín đồ thật “được đầy trái công-bình đến do Đức Chúa Jêsus-Christ, tạo cho sáng danh và khen-ngợi Đức Chúa Trời”.
20 Because they seek righteousness, true Christians are “filled with righteous fruit, which is through Jesus Christ, to lớn God’s glory & praise.”
Hãy dẹp bỏ những đồ tô điểm trên cỏ , bình tưới nước , đồ nghịch , xe đạp điện , quét vứt lá ướt hoặc bất cứ thứ gì rất có thể gây tắc lối đi của công ty .
Remove lawn decorations , sprinklers , toys , bicycles , wet leaves , or anything that might obstruct your walkway .
“CẢ Kinh-thánh hầu hết là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, bổ ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy tín đồ trong sự công-bình”, sứ đồ Phao-lô đã viết câu này.
“ALL Scripture is inspired of God and beneficial for teaching, for reproving, for setting things straight, for disciplining in righteousness,” wrote the apostle Paul.
Khi các bạn thường quan sát thấy bạn dạng đồ, trên bản đồ bình thường, các loại của bạn dạng đồ hầu hết các bạn sẽ được sử dụng, chúng ta nghĩ ai đang nhìn bản đồ của nơi bọn họ sống.
When you normally see that map, on a normal map, the kind of map that most of you will be used to, you think you are seeing a bản đồ of where people live.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M