Chất có tính lưỡng tính là

     

Các hợp hóa học lưỡng tính thường gây nên những rắc rối và nhầm lẫn cho các bài tập lý thuyết tương tự như dạng tính toán. Siêng đề này giúp những em giải quyết các vấn đề trên.

Bạn đang xem: Chất có tính lưỡng tính là

Đang xem: chất lưỡng tính

*

ctvreadandgetrich.com260 2 năm ngoái 3717 lượt xem | hóa học 12

Các hợp chất lưỡng tính thường tạo ra những trắc trở và nhầm lẫn cho những bài tập lý thuyết cũng như dạng tính toán. Siêng đề này giúp những em xử lý các vấn đề trên.

LÍ THUYẾT

1. Chất/Ion lưỡng tính

Chất/Ion lưỡng tính là các chất/ion vừa có chức năng nhường vừa có chức năng nhận proton ( H+)

Chất/ ion lưỡng tính vừa chức năng được với dung dịch axit ( như HCl, H2SO4 loãng…), vừa chức năng được với hỗn hợp bazơ ( như NaOH, KOH, Ba(OH)2…)

Lưu ý: hóa học vừa chức năng được với dung dịch axit, vừa tác dụng được với hỗn hợp bazơ nhưng lại chưa chắc chắn đã bắt buộc chất lưỡng tính như: Al, Zn, Sn, Pb, Be

2. Các chất lưỡng tính thường gặp.

– Oxit như: Al2O3, ZnO, BeO, SnO, PbO, Cr2O3.

– Hidroxit như: Al(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Pb(OH)2, Cr(OH)3…

– Muối cất ion lưỡng tính như: muối bột HCO3-, HSO3-, HS-, H2PO4-…

– muối hạt amoni của axit yếu hèn như: (NH4)2CO3, (NH4)2SO3, (NH4)2S, CH3COONH4…

3. Các phản ứng của những chất lưỡng cùng với dd HCl, NaOH


READ: Nikon Fe2 Photos On Flickr, Flood Escape

– mang sử: X ( là Al, Cr), Y là ( Zn, Be, Sn, Pb)

a. Oxit:

* tính năng với HCl

X2O3 + 6HCl → 2MCl3 + 3H2O

YO + 2HCl → YCl2 + H2O

* tính năng với NaOH

X2O3 + NaOH → NaXO2 + 2H2O

YO + 2NaOH → Na2YO2 + H2O

b. Hidroxit lưỡng tính

* tính năng với HCl

X(OH)3 + 3HCl →XCl3 + 3H2O

Y(OH)2 + 2HCl → YCl2 + 2H2O

* công dụng với NaOH

X(OH)3 + NaOH → NaXO2 + 2H2O

Y(OH)2 + 2NaOH → Na­2YO2 + 2H2O

c. Muối chứa ion lưỡng tính

* tác dụng với HCl

HCO3- + H+ → H2O + CO2

HSO3- + H+ → H2O + SO2

HS- + H+ → H2S

* chức năng với NaOH

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

HSO3- + OH- → SO32- + H2O

HS- + OH- → S2- + H2O

d. Muối của NH4+ cùng với axit yếu

* tác dụng với HCl

(NH4)2RO3 + 2HCl → 2NH4Cl + H2O + RO2 ( với R là C, S)

(NH4­)2S + 2HCl → 2NH4Cl + H2S

* công dụng với NaOH

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

Lưu ý: kim loại Al, Zn, Be, Sn, Pb không phải chất lưỡng tính nhưng cũng tác chạm được đối với tất cả axit cùng dung dịch bazơ

M + nHCl → MCln + $fracn2$H2 ( M là sắt kẽm kim loại Al, Zn, Be, Sn, Pb; n là hóa trị của M)

M + (4 – n)NaOH + (n – 2) H2O → Na4-nMO2 + $fracn2$H2

 

 

CÂU HỎI

Câu 1: Cho dãy những chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong hàng có tính chất lưỡng tính là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Câu 2: Các hợp hóa học trong dãy hóa học nào bên dưới đây đều phải có tính lưỡng tính?


READ: 2 Kmno4 + 5 So2 + Kmno4 + Koh = K2So4 + Mno2 + H2O = H2So4 + Mno2 + K2So4

A. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2. B. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.

Xem thêm: Phim Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu: Cười Để Ngẫm, Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu: Cười Để Ngẫm

C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. D. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 3: Cho dãy những chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 4: Dãy gồm các chất vừa chảy trong hỗn hợp HCl, vừa rã trong hỗn hợp NaOH là:

A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2. B. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3.

C. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2. D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.

Câu 5: Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số hóa học trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 6: Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Gồm bao nhiêu chất trong dãy vừa chức năng được với dung dịch HCl, vừa chức năng được với hỗn hợp NaOH?

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 7: Cho dãy những chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số hóa học trong dãy vừa bội nghịch ứng được với dung dịch HCl, vừa làm phản ứng được với hỗn hợp NaOH là

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2

nội dung bài viết gợi ý: 1. Phân dạng bài xích tập peptit 2. Chăm đề peptit cùng protein 3. Thực hiện phương trình ion rút gọn giải nhanh bài tập hoá 4. Cách thức khảo liền kề tỉ lệ Co2 với H2O 5. Phương thức đường chéo cánh giải nhanh hóa học tập 6. Phương thức bảo toàn nguyên tố chất hóa học 7. Lý thuyết và những dạng bài xích tập về AMINO AXIT


Post navigation


Previous: làm phản Ứng Điện Phân Nacl rét Chảy (Điện rất Trơ), tại Catot Xảy Ra
Next: công thức Làm Bánh Flan – 10 phương pháp Làm Flan mát Lạnh