Đề thi soạn thảo văn bản

     

Câu 1: Kết cấu của thể thức văn bản bao gồm những nhân tố nào? Hãy cho thấy thêm Kỹ thuật trình bày các nhân tố thể thức văn bạn dạng sau: a) Quốc hiệu b) thương hiệu cơ quan, tổ chức ban hành văn phiên bản c) Số, ký kết hiệu của văn phiên bản d) Địa danh với ngày, tháng, năm.


*

CÂU HỎI ÔN THICâu 1: Kết cấu của thể thức văn phiên bản bao tất cả những yếu tố nào? Hãy cho thấy thêm Kỹ thuật trìnhbày các thành phần thể thức văn phiên bản sau: a) Quốc hiệu b) thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành văn bản c) Số, ký hiệu của văn bạn dạng d) Địa danh và ngày, tháng, nămCâu 2: Hãy trình bày công việc cơ bản trong quá trình soạn thảo văn phiên bản hành bao gồm và mang lại biếtkết cấu của thể thức văn bản bao có những nhân tố nào?Câu 3: phù hợp đồng có phải là văn bản hành thiết yếu không? Hãy trình diễn những lý lẽ khisoạn thảo phù hợp đồng và cho biết có bao nhiêu loại phù hợp đồng, nhắc tên một số Hợp đồng màAnh/chị biết.Câu 4: Văn bản hành chính hiếm hoi là gì? trình diễn mẫu và chú giải về văn bản của Quyết địnhhành chủ yếu cá biệt?Câu 5: Hãy trình bày và chú giải các mẫu văn bản sau: • Công văn • Giấy giới thiệuCâu 6: Hãy trình bày và chú giải các mẫu văn bạn dạng sau: • Tờ trình • Giấy giới thiệuCâu 7: Hãy cho thấy thêm có từng nào thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hiệ tượng ký thaymặt? cho ví dụ minh họa.Câu 8: Hãy cho thấy thêm có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của bề ngoài ký thay?Cho lấy ví dụ minh họa.Câu 9: Hãy cho thấy thêm có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hình thức ký thừalệnh? mang đến ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Đề thi soạn thảo văn bản

**************************** 1 ĐÁP ÁNCâu 1: Kết cấu của thể thức văn phiên bản bao tất cả những nhân tố nào? Hãy cho thấy Kỹ thuật trìnhbày những thành phần thể thức văn bản sau: (4 Điểm) e) Quốc hiệu; f) thương hiệu cơ quan, tổ chức ban hành văn phiên bản g) Số, cam kết hiệu của văn phiên bản h) Địa danh với ngày, tháng, nămKết cấu của thể thức văn phiên bản (1 điểm) 1. Title văn phiên bản (Quốc hiệu); 2. Cơ quan ban hành; 3. Số /Ký hiệu; 4. Địa danh, ngày… tháng …năm; 5. Thương hiệu loại & trích yếu; 6. Nội dung; 7. Chữ ký, đóng dấu; 8. Nơi nhận; 9. Dấu hiệu văn thư khác.a) Quốc hiệu (1 điểm) Quốc hiệu được trình bày tại ô số 1. Chiếc chữ trên: “Cộng hoà thôn hội chủ nghĩa Việt Nam” được trình bày bằng chữ in hoa, cỡchữ tự 12 cho 13, đẳng cấp chữ đứng, đậm. Loại chữ dưới: “Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc” được trình diễn bằng chữ in thường, cỡchữ từ 13 đến 14, đẳng cấp chữ đứng, đậm; chữ cái đầu của những cụm tự được viết hoa, thân cáccụm từ gồm gạch ngang nhỏ; bên dưới có con đường kẻ ngang, nét liền, tất cả độ dài bằng độ nhiều năm củadòng chữ.b) tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bạn dạng (0,75 điểm) thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành văn phiên bản được trình bày tại ô số 2. Tên cơ quan, tổ chức chủ quản cung cấp trên trực tiếp được trình bày bằng chữ in hoa, độ lớn chữtừ 12 cho 13, hình dạng chữ đứng. Tên cơ quan, tổ chức phát hành văn bản được trình diễn bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến13, kiểu dáng chữ đứng, đậm; phía bên dưới có mặt đường kẻ ngang, nét liền, tất cả độ dài bằng từ 1/3 mang lại 1/2độ dài của chiếc chữ cùng đặt bằng vận so với cái chữ.c) Số, cam kết hiệu của văn bản (0,75 điểm) Số, cam kết hiệu của văn bạn dạng được trình diễn tại ô số 3. Trường đoản cú “số” được trình diễn bằng chữ in thường, cam kết hiệu bằng văn bản in hoa, kích thước chữ 13, kiểu dáng chữđứng; sau trường đoản cú “số” tất cả dấu hai chấm; thân số, năm phát hành và ký hiệu văn bạn dạng có dấu gạch chéo(/); giữa các nhóm chữ viết tắt trong ký kết hiệu văn phiên bản có vệt gạch nối không bí quyết chữ (-), ví dụ: Số: 33/2009/NĐ-CP; Số: 15/QĐ-UBND; Số: 23/BC-BNV; Số: 234/SCN-VP.d) Địa danh và ngày, tháng, năm phát hành văn bạn dạng (0,5 điểm) Địa danh cùng ngày, tháng, năm phát hành văn bạn dạng được trình diễn tại ô số 4, bằng văn bản inthường, khuôn khổ chữ trường đoản cú 13 cho 14, giao diện chữ nghiêng; sau địa danh có dấu phẩy. Ví dụ: Hà Nội, ngày thứ 5 tháng 02 năm 2010 2Câu 2: Hãy trình bày công việc cơ bản trong quy trình soạn thảo văn phiên bản hành chủ yếu và mang lại biếtkết cấu của thể thức văn bạn dạng bao tất cả những nhân tố nào? (4 điểm)A. Trình bày công việc cơ bạn dạng trong quy trình soạn thảo văn bạn dạng hành thiết yếu 1. Tư tưởng (0,75 điểm) • tiến trình soạn thảo văn bản quản lý là một trong những tổng thể công việc soạn thảo được tổ chức triển khai theo một trình tự tốt nhất định, từ khi người làm chủ hình thành phát minh ra một quyết định quản lý đến lúc văn bạn dạng quản lý trả chỉnh, phát hành triển khai.2. Công việc của tiến trình soạn thảo văn bạn dạng - chuẩn chỉnh bị; - Laøm daøn baøi vaø ñeà cöông; - Vieát thaønh vaên; - Duyeät vaø kyù văn baûn; - Hoøan chænh, ban haønh vaø trieån khai vaên baûn. • Böôùc 1: Böôùc chuaån bò ( 0, 5 đi ểm ) - Xaùc ñònh muïc ñích cuûa vaên baûn: lúc döï ñònh ban haønh moät vaên baûn, caàn xaùc ñònh roõ vaên baûn ban haønh caàn giaûi quyeát vaán ñeà gì. - Xaùc ñònh noäi dung vaø teân loaïi vaên baûn: xaùc ñònh vaán ñeà caàn trình baøy, töø ñoù xaùc ñònh bieåu maãu trình baøy cuûa vaên baûn caàn soaïn thaûo. - Xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng nhaän vaên baûn: xaùc ñònh ñoái töôïng maø vaên baûn seõ taùc ñoäng ñeán. - Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin: taäp hôïp thoâng tin, caàn phaûi löïa choïn nhöõng thoâng tin caàn thieát vaø bao gồm xaùc, loaïi boû nhöõng thoâng tin khoâng caàn thieát, truøng laëp hoaëc coù ñoä tin caäy thaáp. • Böôùc 2: Böôùc laøm daøn baøi vaø ñeà cöông (0,25 điểm) - Döïa treân cô sôû nhöõng thoâng tin ñaõ thu thaäp ñöôïc vaø muïc ñích cuûa vaên baûn, ngöôøi soaïn thaûo vaên baûn caàn löïa choïn caùc thoâng tin ñeå ñöa vaøo töøng phaàn trong caáu truùc cuûa maãu vaên baûn ñaõ löïa choïn. - Caàn chuù yù saép xeáp caùc thoâng tin baèng hình thöùc toùm taét nhöõng yù chính ñeå taïo thaønh ñeà cöông. • Böôùc 3: Böôùc vieát thaønh vaên (0,25 điểm) - Döïa treân ñeà cöông theo maãu, ngöôøi soaïn thaûo seõ tieán haønh vieát thaønh vaên töøng phaàn töø theå thöùc ñeán vaên baûn. - Vaên baûn hình thaønh ôû giai ñoaïn naøy goïi laø baûn thaûo. • Böôùc 4: Böôùc duyeät vaø kyù bieân baûn (0,5 điểm) - lúc vaên baûn hoaøn chænh, ngöôøi soaïn thaûo phaûi trình baøy laïi thaønh baûn saïch seõ ñeå trình duyeät. Baûn thaûo ñöôïc duyeät goïi laø baûn goác. Baûn goác laø cô sôû phaùp lyù ñeå hình thaønh baûn chính. - khi duyeät baûn thaûo thuû tröôûng hoaëc ngöôøi ñöôïc thuû tröôûng uyû quyeàn seõ duyeät caùc vaán ñeà sau: + Thaåm quyeàn ban haønh. + Theå thöùc cuûa vaên baûn. + Noäi dung vaên baûn. 3 • trong vaên baûn ñöôïc duyeät, ngöôøi duyeät phaûi ghi yù kieán 4 noäi dung: duyeät, soá nhaân baûn ñeå ban haønh, ngaøy duyeät, chöõ kyù ngöôøi duyeät. Vò trí ghi ôû phía leà traùi, döôùi soá vaø kyù hieäu cuûa vaên baûn. • Böôùc 5: Böôùc hoøan chæ nh, ban haønh vaø tri eån khai vaên baûn ( 0, 75 đi ểm) - Caùc coâng vòeâc ôû giai ñoaïn naøy vày nhaân vieân vaên thö thöïc hieän, ngöôøi soaïn thaûo coù theå phoái hôïp ñeå hoaøn thaønh quy trình. - Töø baûn goác ñaõ duyeät, hình thaønh baûn trình kyù phaûi tuyeät ñoái trung thaønh vôùi baûn goác. Tröôùc lúc trình kyù phaûi kieåm tra kyõ vaên baûn veà theå thöùc, veà noäi dung, veà loái dieãn ñaït. - Trình baøy vaên baûn cho tröôûng phoøng, hoaëc thuû tröôûng tröïc tieáp kieåm tra vaø kyù taét veà phía beân phaûi thaønh phaàn theå thöùc kyù cuûa baûn trình kyù. - Trình thuû tröôûng hoaëc ngöôøi ñöôïc thuû tröôûng uyû quyeàn kyù chủ yếu thöùc. - Ñoùng daáu leân chữõ kyù, ñaêng kyù vaøo soå coâng vaên ñi, ghi soá, kyù hieäu vaø ngaøy, thaùng, naêm ban haønh vaên baûn. - Chuyeån vaên baûn ñeán caùc caù nhaân vaø phoøng ban coù lieân quan tiền trong noäi boä vaø beân ngoaøi cô quan, doanh nghieäp. - sau khoản thời gian vaên baûn ñaõ ñöôïc trieån khai, caân coù keá hoaïch theo doõi vieäc toå chöùc thöïc hieän cuûa caùc boä phaän ñeå kòp thôøi ñieàu chænh mang đến phuø hôïp vôùi thöïc teá, ruùt ghê nghieäm vào vieäc ban haønh vaên baûn môùi.B. Kết cấu của thể thức văn bản (1 điểm) 10. Tiêu đề văn bạn dạng (Quốc hiệu); 11. Phòng ban ban hành; 12. Số /Ký hiệu; 13. Địa danh, ngày… tháng …năm; 14. Thương hiệu loại & trích yếu; 15. Nội dung; 16. Chữ ký, đóng góp dấu; 17. Vị trí nhận; 18. Tín hiệu văn thư khác.Câu 3: thích hợp đồng liệu có phải là văn bạn dạng hành thiết yếu không? Hãy trình diễn những hiệ tượng khisoạn thảo thích hợp đồng và cho thấy thêm có từng nào loại phù hợp đồng, kể tên một vài Hợp đồng màAnh/chị biết. (3,5 điểm)Hợp đồng: là văn bạn dạng hành chính giao hàng giao dịch giữa hai giỏi nhiều trên cơ sở thỏathuận cùng với nhau. (0,5 điểm)• Những qui định khi biên soạn thảo thích hợp đồng: (0,75 điểm) – áp dụng từ ngữ chính xác, nuốm thể, trường đoản cú ngữ 1-1 nghĩa, trường đoản cú ngữ phổ thông. – ko dùng cách viết theo kiểu bỏ lửng (… xuất xắc .v.v…). – không tùy tiện thể ghép chữ, ghép giờ hay chuyển đổi thật ngữ pháp lý. – Hành văn nghiêm túc, rõ ràng. – ngôn từ hợp đồng phù hợp yêu mong pháp lý.• những loại vừa lòng đồng: vừa lòng đồng dân sự; hòa hợp đồng tởm tế; phù hợp đồng lao động; hợp đồng dịch vụ; thích hợp đồng đại lý…(0,5 điểm)• một số trong những hợp đồng như sau: • hợp đồng dân sự: (0,5 điểm) – thích hợp đồng song vụ; 4 – hợp đồng đối chọi vụ; – vừa lòng đồng bao gồm đền bù; – đúng theo đồng không có đền bù. – V.v… • vừa lòng đồng tởm tế: (0,75 điểm) – phù hợp đồng mua bán sản phẩm hóa; – hợp đồng giao thương mua bán ngọa thương; – hợp đồng ủy thác, xuất nhập khẩu; – vừa lòng đồng vận động hàng hóa; – phù hợp đồng giao nhấn thầu xây dựng; – hòa hợp đồng gia công đặt hàng; – hòa hợp đồng phân tích hoa học tập – kỹ thuật; – hợp đồng hợp tác kinh doanh; – V.v… • thích hợp đồng lao động: (0,5 điểm) – hợp đồng xuất khẩu lao động; – hòa hợp đồng đáp ứng lao động; – hòa hợp đồng đào tạo; – V.v…Câu 4: Văn bạn dạng hành chính đơn lẻ là gì? trình diễn mẫu và chú thích về câu chữ của Quyết địnhhành chủ yếu cá biệt? (3,5 điểm)Văn bản hành chính cá biệt: laø loaïi Quyeát ñònh hành bao gồm caù bieät do những cô quantoå chöùc, caù nhaân coù thaãm quyeàn ban haønh. Quyeát ñònh caù bieätñöôïc ban haønh ñeå ñöôïc giaûi quyeát caùc vuï vieäc cuï theå ñoái vôùi nhöõngñoái töôïng cuï theå. Ñoù laø quyeát ñònh leân löông, khen thöôøng, kæ luaät,ñieàu ñoäng coâng taùc, boå nhieäm, mieãn nhieäm caùn boä, coâng chöc, xöûphaït vi phaïm haønh chính, pheâ duyeät döï aùn …(1 điểm)Chủ thể ban hành văn bạn dạng cá biệt: (0,5 điểm) – những Cơ quan công ty nước (cơ quan công ty nước thẩm quyền chung, cơ sở nhà nước thẩm quyền riêng); – các Tổ chức xóm hội; – các Xí nghiệp, bên máy, Công ty;Trình bày phần mẫu mã Quyết địnhPhần mẫu: (1 điểm)Phần chú giải: (1 điểm) TEÂN CÔ quan liêu ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT nam giới Ñoäc laäp – Töï bởi vì – Haïnh phuùc (1) Số: . ../ Q Đ-...(3) …(4)…, ngày … tháng … năm … QU YE ÁT Ò N H Ñ Veà vieäc tuyeån duïng vaø phaân boá coâng taùc ……(5)…….Caên cöù ………………………(6) …………………………………… ;Caên cöù ………………………………………………………………. ;Theo ñeà nghò cuûa Hoäi ñoàng tuyeån duïng……………… (2)..................

Xem thêm: Xem Phim Những Vị Thần Đỉnh Olympia Phần 1, Những Vị Thần Đỉnh Olympia Phần 1

, QUYEÁT ÑÒNH: 5Ñ eàu 1: Tuyeån duïng oâng (baø) : ……………….(7)……………, sinh ngaøy……, iqueâ quaùn ……. Veà coâng taùc taïi ………………..keå töøngaøy……………………Ñieàu 2: OÂng (baø) ñöôïc höôûng … % möùc löông khôûi ñieåm cuûa nghaïch……maõ soá……. Heä soá…. Vaø caùc khoaûn phuï caáp theo quy ñònh cuûaphaùp luaät hieän haønh.Ñieàu 3: Thuû tröôûng caùc ñôn vò tröïc thuoäc coù lieân quan lại vaø oâng (baø)………….chòu thi haønh Quyeát ñònh naøy. Nôi nhaän: (9) ……(8)…..-……….; (kyù t eân, ñoùng daáu)-Löu: …. (Hoï teân ñaày ñuû)Chuù gi aûi :(1) Quoác hieäu;(2) Ghi teân cô quan lại ban haønh quyeát ñònh hoaëc cô quan lại maø thuû tröôûngcô quan lại ra quyeát ñònh .(3) Vieát taét teân cô quan hoaëc thaãm quyeàn ban haønh. (UBND) hoaëcchöùc vuï cuûa thuû tröôûng cô quan liêu ban haønh.(4) Ñòa danh.(5) Ghi teân cô quan lại ban haønh (UBND) hoaëc chöùc vuï cuûa thuû tröôûng côquan ban haønh.(6) Caên cöù vaø lyù bởi vì ban haønh quyeát ñònh .(7) Hoï vaø teân ngöôøi nhaän quyeát ñònh.(8) Thaãm quyeàn kyù laø thuû tröôûng cô quan lại hoaëc phoù thuû tröôûng côquan kyù thay.(9) Nôi nhaän.Câu 5: Hãy trình diễn và chú giải những mẫu văn bản sau: (3,5 điểm) • Công văn • Giấy giới thiệuCông văn: Công văn là bề ngoài thư công được sử dụng để trao đổi và thanh toán giao dịch công tác giữacác cơ quan nhà nước cùng với nhau; giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức thiết yếu trị thôn hội; giữaNhà nước cùng với công dân. (0,5 điểm)Trình bày phần mẫu mã Công vănPhần mẫu: (0,75 điểm)Phần chú giải: (0,5 điểm) TEÂN CÔ quan ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT phái mạnh Ñoäc laäp – Töï bởi – Haïnh phuùc (1) Số: .../...(3) …(4)…, ngày … tháng … năm …V/v………(5)…… Kính göûi:………………(6)…………………Thöïc hieän……….…………………(7)……………………………………………..…………………………………………………………………………… 6Nôi nhaän: ( 9) ….(8)…-…..; (kyù teân, ñoùng daáu)-…..; Hoï vaø teân ñaày ñuû- Löu:….Chú giải: (1) Quoác hieäu; (2) Teân cô quan lại ban haønh; (3) Soá vaø kyù hieäu; (4) Ñòa danh vaø ngaøy thaùng; (5) Trích yeáu noäi dung coâng vaên; (6) Nôi ñeà nghò (Kính gôûi…); (7) Noäi dung cuûa coâng vaên; (8) Thaãm quyeàn kyù, đóng daáu; (9) Nôi nhaän; (10) Caùc yeáu dỡ khaùc (neáu coù).Giấy giới thiệu: dùng để cấp được cán bộ, công chức đi contact công tác hay giao dịch thanh toán nói chungnhằm tiến hành các trách nhiệm được giao hoặc giải quyết các công việc cần thiết của bạn dạng thâncán bộ, công chức đó. (0,5 điểm)Trình bày phần chủng loại của Giấy giới thiệuPhần mẫu: (0,75 điểm)Phần chú giải: (0,5 điểm) TEÂN CÔ quan tiền ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT nam Ñoäc laäp – Töï vì – Haïnh phuùc (1) Số: .../ GGT...(3) …(4)…, ngày … mon … năm … GIẤY GIỚI THIỆU Kính göûi:………………(4)………………… ……………………(2)……………………Traân troïng giôùi thieäu OÂng, Baø:………………………..CMND soá:……………..caáp ngaøy:………………………Chöùc vuï:………………………………………………..Coù nhieäm vuï:…………………………………………..Ñeà nghò:…(4)… giuùp ñôõ OÂng, Baø……….hoaøn thaønh nhieäm vuï.Coù giaù trò heát ngaøy:…………………………………… …(5)…, ngày … tháng … năm … ….(6)… (ký tên, đóng góp dấu) (Họ với tên đầy đủ)Chú giải: (1) Quoác hieäu. (2) Teân cô quan, ñôn vò, toå chöùc caáp giaáy. (3) Kyù hieäu teân cô quan caáp giaáy (khoâng neân vieát teân ñôn vò caáp giaáy, nhö vaên phoøng – VP). (4) Teân cô quan, ñôn vò, toå chöùc nôi ñöôïc cöû ñeán. (5) Ñòa danh (ñoái vôùi phöôøng thì ñeà ñòa danh laø thaønh phoá, thò xaõ). 7 (6) Thaåm quyeàn kyù (thuû tröôûng cô quan liêu ban haønh kyù hoaëc caùc caùn boä, coâng chöùc coù thaåm quyeàn tuøy theo chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn kyù cố kỉnh (KT.), kyù thöøa uûy quyeàn (TUQ.) hoaëc kyù thöøa leänh (TL.). Thoâng thöôøng giaáy giôùi thieäu bởi vì laõnh ñaïo vaên phoøng kyù.Câu 6: Hãy trình bày và chú giải những mẫu văn bản sau: (4 điểm) • Tờ trình • Giấy giới thiệuTờ trình: Laø vaên baûn ñeà xuaát vôùi caáp treân moät vaán ñeà môùi, xin caáptreân pheâ duyeät. Ñoù coù theå laø moät chuû tröông, moät phöông aùn coângtaùc, moät chính saùch, moät cheá ñoä, moät tieâu chuaån, ñònh möùc hoaëcmoät ñeà nghò, boå sung, hoaëc laø nhöõng vaán ñeà thoâng thöôøng trongñieàu haønh vaø quaûn lyù cuûa cô quan. ( 0,5 điểm)Trình bày phần mẫu Tờ trìnhPhần mẫu: (0,75 điểm)Phần chú giải: (0,75 điểm) TEÂN CÔ quan ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT nam giới Ñoäc laäp – Töï vì – Haïnh phuùc (1) Số: .../TTr-...(3) …(4)…, ngày … mon … năm … TÔØ TRÌ NH ( 5) Veà………….(6)………………Kính göûi:………………(7)……………………………………………………..……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..Nôi nhaän: (10) ….(8)…-….. (kyù teân, ñoùng daáu) (9)-….. Hoï vaø teân ñaày ñuû- Löu:…Chú giải: (1) Quoác hieäu; (2) Teân cô quan tiền ban haønh; (3) Soá vaø kyù hieäu; (4) Ñòa danh vaø ngaøy thaùng; (5) Teân loaïi vaên baûn: Tôø trình; (6) Trích yeáu noäi dung Tôø trình; (7) Noäi dung cuûa Tôø trình; (8) Thaãm quyeàn kyù; (9) nhỏ daáu hôïp phaùp; (10) Nôi nhaän; (11) Caùc yeáu toá khaùc (neáu coù).Giấy giới thiệu: dùng để làm cấp cho cán bộ, công chức đi liên hệ công tác hay giao dịch nói chungnhằm triển khai các nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết các công việc cần thiết của bản thâncán bộ, công chức đó. (0,5 điểm) 8Trình bày phần mẫu mã Giấy giới thiệuPhần mẫu: (0,75 điểm)Phần chú giải: (0,75 điểm) TEÂN CÔ quan tiền ( 2) COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT phái mạnh Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc (1) Số: .../ GGT-..(3) …(4)…, ngày … tháng … năm … GIẤY GIỚI THIỆU Kính göûi:………………(4)………………… ……………………(2)……………………Traân troïng giôùi thieäu OÂng, Baø:………………………..CMND soá:……………..caáp ngaøy:………………………Chöùc vuï:………………………………………………..Coù nhieäm vuï:…………………………………………..Ñeà nghò:…(4)… giuùp ñôõ OÂng, Baø……….hoaøn thaønh nhieäm vuï.Coù giaù trò heát ngaøy:…………………………………… …(5)…, ngày … mon … năm … ….(6)… (ký tên, đóng góp dấu) (Họ và tên đầy đủ)Chú giải: (7) Quoác hieäu. (8) Teân cô quan, ñôn vò, toå chöùc caáp giaáy. (9) Kyù hieäu teân cô quan caáp giaáy (khoâng neân vieát teân ñôn vò caáp giaáy, nhö vaên phoøng – VP). (10) Teân cô quan, ñôn vò, toå chöùc nôi ñöôïc cöû ñeán. (11) Ñòa danh (ñoái vôùi phöôøng thì ñeà ñòa danh laø thaønh phoá, thò xaõ). (12) Thaåm quyeàn kyù (thuû tröôûng cô quan tiền ban haønh kyù hoaëc caùc caùn boä, coâng chöùc coù thaåm quyeàn tuøy theo chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn kyù nắm (KT.), kyù thöøa uûy quyeàn (TUQ.) hoaëc kyù thöøa leänh (TL.). Thoâng thöôøng giaáy giôùi thieäu vị laõnh ñaïo vaên phoøng kyù.Câu 7: Hãy cho biết có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình diễn nội dung của hình thức ký thaymặt? mang đến ví dụ minh họa. (2,5 điểm)A. Thể thức đề ký: (0,75 điểm) 1) trực tiếp 2) xác nhận 3) nỗ lực mặt: TM. 4) cam kết thay: KT. 5) quá lệnh: TL. 6) quá ủy quyền: TUQ. 7) Quyền: Q.B. Ký đại diện (TM.): (1 điểm) 9 fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức đại diện (TM.) tập thể lãnh đạo ký những văn phiên bản của cơ quan, tổ chức; cung cấp phó của bạn đứng đầu và những thành viên giữ lại chức vụ chỉ đạo khác được thay mặt tập thể, ký kết thay fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức những văn bạn dạng theo uỷ quyền của tín đồ đứng đầu và hồ hết văn bạn dạng thuộc các nghành nghề dịch vụ được phân công phụ trách. Ký thay mặt (TM.): cơ quan thẩm quyền bình thường Như: Uỷ ban thường vụ Quốc hội, thiết yếu phủ, HĐND, UBND.C. Ví dụ như (0,75 điểm) Ví dụ: Ký thay mặt (TM.) TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TM. CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH THỦ TƯỚNG (Chữ ký, dấu) (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn An Phan Văn A TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn ACâu 8: Hãy cho thấy có bao nhiêu thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của vẻ ngoài ký thay?Cho lấy một ví dụ minh họa. (2,5 điểm)A. Thể thức đề ký: (0,75 điểm) 8) thẳng 9) xác nhận 10) cố gắng mặt: TM. 11) ký kết thay: KT. 12) thừa lệnh: TL. 13) quá ủy quyền: TUQ. 14) Quyền: Q.B. Ký kết thay (KT.): (0,75 điểm) • Ở cơ quan, tổ chức thao tác theo chế độ thủ trưởng, người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bạn dạng của cơ quan, tổ chức. Fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức rất có thể giao cho cung cấp phó của bản thân mình ký chũm (KT.) các văn bản thuộc các nghành nghề dịch vụ được phân công phụ trách. Ký thay (KT.): trong thực trạng nào đó các bước được giao cho cấp cho phó.C. Lấy ví dụ như (1 điểm) Ví dụ: ký thay (KT.) 10 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. GIÁM ĐỐC KT. CHỦ TỊCH PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ CHỦ TỊCH (Chữ ký, dấu) (Chữ ký, dấu) Phan Văn C Nguyễn Văn A TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn ACâu 9: Hãy cho biết có từng nào thể thức đề ký? Hãy trình bày nội dung của hiệ tượng ký thừalệnh? mang lại ví dụ minh họa. (2,5 điểm)A. Thể thức đề ký: (0,75 điểm) 15) thẳng 16) chứng thực 17) cố gắng mặt: TM. 18) ký kết thay: KT. 19) vượt lệnh: TL. 20) thừa ủy quyền: TUQ. 21) Quyền: Q.B. Ký thừa lệnh (TL.) (0,75 điểm) tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức hoàn toàn có thể giao đến Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc Trưởng một trong những đơn vị (dưới một cấp) ký thừa lệnh (TL.) một số loại văn bản.  vấn đề giao ký thừa lệnh bắt buộc được quy định rõ ràng trong quy chế chuyển động hoặc quy định công tác văn thư của cơ quan, tổ chức. Ký thừa lệnh (TL.): Không cam kết vào số đông Văn bản quan trọng, cam kết vào phần lớn văn phiên bản giao dịch thông thường với cơ sở ngang cấp, cấp dưới (không được cấp cho trên).C. Lấy ví dụ như (1 điểm) Ví dụ: cỗ trưởng, người đứng đầu uỷ nhiệm mang đến Vụ trưởng, Chánh văn phòng công sở ký các văn bản hành chính thông thường (không đề nghị văn bản quyết định một công ty trương, thiết yếu sách, chế độ) như: thông báo, công văn đôn đốc, trả lời mang tính chất chuyên môn, nghiệp vụ, điều hoà, kết hợp để tiến hành một ra quyết định của cấp trên hoặc của Thủ trưởng ban ngành đã ban hành, các sách vở hành chính như mời họp, giấy giới thiệu… Ví dụ: cam kết thừa lệnh (TL.) TL. GIÁMĐỐC TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TRƯỞNG PHÒNG TL. CHỦ TỊCH (Chữ ký, dấu) GIÁM ĐỐC SỞ (Chữ ký, dấu) Huỳnh Văn C Lê Văn A 11**************************** 12