In this respect là gì

     

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: In this respect là gì

*
*
*

respect
*

respect /ris”pekt/ danh từ sự tôn trọng, sự kính trọngto have respect for somebody: tôn trọng người nào (số nhiều) lời kính thămgive my respects khổng lồ your uncle: đến tôi gởi lời kính thăm chú anhto go lớn pay one”s respects to: đến chào (ai) sự lưu giữ tâm, sự chú ýto vì something without respect to lớn the consequences: thao tác làm việc gì mà lại không chăm chú đến hậu quả côn trùng quan hệ, mối liên quanwith respect to; in respect of: về, so với (vấn đề gì, ai…) điểm; phương diệnin every respect; in all respects: số đông phương diện ngoại cồn từ tôn trọng, kính trọngto be respected by all: được mọi người kính trọngto respect the law: tôn trọng biện pháp phápto respect oneself: sự trọng lưu giữ tâm, chú ýLĩnh vực: xây dựngtôn trọngClaims in respect of Patent Rightsđòi đền bù về quyền sáng sủa chếRights, Patent, claims in respect ofđòi đền bù về quyền sáng sủa chếcomplement with respect lớn 10bù cho vừa 10derivative with respect to timeđạo hàm theo thời gianderived field (with respect to lớn a valuation)trường dẫn xuất (đối với cùng một sự định giá)differentiate with respect khổng lồ xlấy vi phân theo xpower density with respect khổng lồ temperaturemật độ năng suất (tương) ứng với sức nóng độrelative humidity with respect lớn iceđộ ẩm tương đối so cùng với nước đárelative humidity with respect to waterđộ ẩm kha khá so với nướcwind number of a curve with respect to the pointsố lần cù của một đường cong so với một điểmwinding number of a curve with respect lớn the pointsố lần xoay của một mặt đường cong đối với một điểm

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): respect, disrespect, respectability, respecter, respects, respect, respectable, respected, respectful, disrespectful, respective, respectably, respectfully, disrespectfully, respectively, irrespective

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): respect, disrespect, respectability, respecter, respects, respect, respectable, respected, respectful, disrespectful, respective, respectably, respectfully, disrespectfully, respectively, irrespective

*
*

*

respect

Từ điển Collocation

respect noun

1 admiration

ADJ.

Bạn đang xem: In this respect là gì

considerable, deep, great | grudging | mutual a relationship based on mutual respect

VERB + RESPECT feel, have, hold sb in She held him in considerable respect. | command, earn (sb), gain (sb), get, inspire, win (sb) a society in which age commands great respect | đại bại

PREP. ~ for He felt a grudging respect for her talents as an organizer.

2 polite behaviour/consideration/care

ADJ. great, utmost | due, proper the respect due lớn his great age

VERB + RESPECT accord sb/sth, pay (sb/sth), show (sb/sth), treat sb/sth with the respect accorded lớn her memory He treats his grandparents with great respect.

PREP. out of ~ We observed a minute”s silence out of respect for the disaster victims. | with ~ With all due respect, I think you”ve misunderstood what he said.

Xem thêm: Danh Sách Chương Trình Phim Việt Mới Trên Vtv3: Màu Của Tình Yêu ”

The chainsaw is a dangerous tool?it should be used with respect.

PHRASES a lack of respect to show a lack of respect for authority | a mark/sign/token of respect

3 detail/point

ADJ. certain | different | crucial, important, significant | material

VERB + RESPECT differ in There was one respect, however, in which they differed. | be alike in, be identical in, be similar in, resemble sth in

PREP. in … ~ (s) The report is accurate in all material respects. | in ~ of (= concerning) A writ was served on the firm in respect of their unpaid bill. | with ~ to lớn (= concerning) The two groups were similar with respect to lớn income và status.

PHRASES in all/many/some respects In many respects she is like her mother. | in every/this respect The marriage was a disaster in every respect.

Từ điển WordNet

English Synonym và Antonym Dictionary

respects|respected|respectingsyn.: admire adore appreciate esteem honor idolize regard revere valueant.: dishonor