Những bài văn tiếng anh lớp 6?

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ hiểu và bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học sinh học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 hơn. Để download tài liệu bài bác tập tiếng Anh lớp 6 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Những bài văn tiếng anh lớp 6?


Mục lục bài xích tập tiếng Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 1 có đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề bình chọn 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học tập kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề kiểm soát 1 tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề kiểm tra 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học tập kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 2 gồm đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm soát 1 máu Tiếng Anh 6 học tập kì 2 có đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 6 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 2 gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “play + môn thể thao”: đùa môn thể dục thể thao gì

“Spend + thời hạn + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: Tôi hay dành vào ngày cuối tuần chơi ước lông cùng với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, & Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách ở thời bây giờ đơn do gồm mốc thời hạn “every”

Dịch: Linda bao gồm tiết giờ đồng hồ Anh vào vật dụng 3, 5 với 6 từng tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved tức là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé nhỏ khá nhút nhát. Cô không nói các khi chạm chán bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table và the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cụm từ chỉ vị trí “between…and…”: ngơi nghỉ giữa…và…

Dịch: – nhỏ mèo đâu rồi? – Nó ngơi nghỉ giữa chiếc bàn và giá chỉ sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời bây giờ đơn do gồm mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex thường làm kết thúc bài tập về nhà thời điểm 8 giờ tối.


Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “there + are + danh từ số nhiều”: có…

Dịch: bao gồm 2 chiếc cây bút chì bên trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “do physical exercise”: đồng đội dục

Dịch: chúng ta nên tập thể dục thường xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: câu hỏi nghi vấn thời lúc này đơn

Dịch: gồm phải Bobby thường có tác dụng thí nghiệm vật lý sau giờ học không?


Question 9: We _________ to lớn the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cụm từ “go to the judo club” đi cho câu lạc bộ judo

Dịch: cửa hàng chúng tôi đến câu lạc cỗ judo gấp đôi mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. To explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện nay tại tiếp nối do tất cả mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang giải thích bài học cho việc đó mình đấy.


Question 11: – What do you bởi in your không lấy phí time? – I always ________ books in my không tính tiền time.

A. Is reading B. Khổng lồ read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở thời bây giờ đơn vì bao gồm trạng từ “always”

Dịch: – Lúc ung dung cậu làm cho gì? – Tớ luôn luôn đọc sách khi rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. Khổng lồ ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại tại tiếp diễn vì tất cả trạng tự “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann sẽ đạp xe mang lại trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. To lớn visit D. Khổng lồ visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me to lớn study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “be too adj (for sb) to lớn V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ bắt đầu này quá khó buộc phải tớ chả học được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) ba Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks to school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him lớn school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry & English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + thương hiệu trường học

Dịch: Cậu ấy học tập ở trường trung học cơ sở Ba Đình trên phố Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ở bây giờ đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến chỗ nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, bởi thế

Dịch: Cậu ấy sinh sống khá ngay gần trường, chính vì thế cậu ấy thường đi bộ với một vài bạn bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu phân chia thời hiện tại tại tiếp diễn vì gồm mốc thời hạn “today”

Dịch: Nhưng bây giờ bố cậu ấy đang chuyển cậu ấy mang lại trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ đồng hồ học

Dịch: Sau giờ đồng hồ học, cậu ấy thường chơi bóng chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D to lớn answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast & go to school. My school is not very far from my house so I often go lớn school on foot. But today I ride my bike because I want lớn attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là một trong học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: dựa vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter to six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to school today?

A. On foot B. By bike C. By oto D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: ngôi trường học của tớ không xa khỏi công ty tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I want khổng lồ attend my English class after school.”

Dịch: Tôi mong mỏi tham gia lớp giờ đồng hồ Anh sau tiếng học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel khổng lồ work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling to work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to lớn work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel lớn working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel to lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở bây giờ đơn vì gồm mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe thứ mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: sống trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều nên động từ chia ở dạng số những “are”

Dịch: toàn bộ các môn sống trường bắt đầu của tôi đều rất thú vị.


Question 3: Helen/ vày / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English demo gooder than I do.

B. Helen does this English chạy thử better than I do.

C. Helen is doing this English demo good than I do.

D. Helen vày this English thử nghiệm better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought lớn study hard lớn please our parents.

B. We ought studying hard to please our parents.

C. We ought to lớn study hard to pleasing our parents.

D. We ought khổng lồ studying hard to lớn please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “ought khổng lồ V”: tất cả bổn phận đề nghị làm gì

Dịch: chúng ta phải học cần mẫn để làm cha mẹ hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Xem thêm: Anh Từng Đã Nói Sẽ Tốt Thôi (Live Cover), Anh Se On Thoi (Testo)

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu chia thời hiện nay tại tiếp tục vì có mốc thời hạn “at present”

Dịch: bây chừ Bing đang chơi tennis ở sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences khổng lồ make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight black hair.

B. My teacher has straight black long hair.

C. My teacher has hair đen long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight đen hair” tóc dài, thẳng với đen.

Dịch: gia sư tôi gồm mái tóc dài, thẳng với đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports free spends.

B. He spends most his không lấy phí time of playing sports.

C. He spends most of his không tính tiền time playing sports.

D. He playing sports most of his không tính tiền time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: kết cấu “spend + thời gian + Ving”: Dành thời hạn làm gì

Dịch: Anh ấy dành phần nhiều thời gian rảnh nghịch thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her lớn take & ask your teacher the size to sign.

B. Please your teacher her take the size to & ask lớn sign.

C. Please sign to lớn take form your teacher ask to lớn the her and.

D. Please take the size to your teacher và ask her to sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “take st to sw” mang đồ vật gi đến đâu

“ask sb to lớn V” yêu mong ai làm gì

Dịch: vui mừng mang lá đối chọi đến đến cô giáo của em cùng nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, and a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, & three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil và a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, và three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: tất cả một chiếc cây bút chì, 1 loại compa, với 3 quyển sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn tiệm, ăn ngoài

Dịch: buổi tối nay đi ra phía bên ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t like learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích làm gì

Dịch: Tôi ham mê học nước ngoài ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: biến đổi giữa 2 cấu tạo “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: ngôi trường tôi gồm 2000 học sinh.


Question 13: Students ought to vì homework after class

A. Students must bởi homework after class.

B. Students may bởi homework after class.

C. Students can bởi vì homework after class.

D. Students have to vày homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “have to V” = “ought to lớn V”: bao gồm bổn phận đề xuất làm gì

Dịch: học sinh cần buộc phải làm bài bác tập sau giờ đồng hồ học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough to lớn be in my class.

A. That little girl is too young khổng lồ be in my class.

B. That little girl is old enough lớn be in my class.

C. That little girl isn’t too young to lớn be in my class.

D. That little girl is young enough to be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: chuyển đổi 2 kết cấu “Be adj enough khổng lồ V” (đủ như thế nào để làm gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối trí thức với cuộc sống: