Soạn tiếng anh 11

     

he following statements danh mục some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (V) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner's.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 11


SPEAKING

Task 1. The following statements các mục some advantages và disadvantages of various sources of energy. Read and tick (✓) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner"s.

(Các report sau trên đây liệt kê một trong những lợi gắng và có hại của những nguồn tích điện khác nhau. Đọc và ghi lại (✓) vào ô tương thích A (đối với những lợi thế) hoặc D (đối với hồ hết khó khăn), tiếp nối so sánh tác dụng với chúng ta học.)

 

 A

 D

1. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.

 

 

2. Geothermal heat is available only in a few places in the world.

 

 

3. If the wind does not blow, there is no wind energy.

 

 

4. Water power provides energy without pollution.

 

 

5. A nuclear reactor releases radiation which is dangerous lớn the environment.

 

 

6. Solar energy is not only plentiful và unlimited but also clean and safe.

 

 

7. It is expensive to build a dam for hydroelectricity.

 

 

Hướng dẫn giải: 

 

 A

 D

1. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.

 

 ✓

2. Geothermal heat is available only in a few places in the world.

 

 ✓

3. If the wind does not blow, there is no wind energy.

 

 ✓

4. Water nguồn provides energy without pollution.

 ✓

 

5. A nuclear reactor releases radiation which is dangerous to lớn the environment.

 

 ✓

6. Solar energy is not only plentiful & unlimited but also clean và safe.

 ✓

 

7. It is expensive khổng lồ build a dam for hydroelectricity.

Xem thêm: Các Bài Hát Về Huế Hay Nhất, Những Bài Hát Hay Nhất Về Huế

 

 ✓

Tạm dịch: 

 

 Thuận lợi

 Bất lợi

1. Nhiên liệu hóa thạch sẽ hết sạch trong một khoảng thời gian khá ngắn.

 

 ✓

2. Địa nhiệt độ chỉ bao gồm sẵn ở một vài chỗ trên cụ giới.

 

 ✓

3. Nếu như gió không thổi, không có năng lượng gió.

 

 ✓

4. Tích điện nước cung ứng điện mà không khiến ô nhiễm.

 ✓

 

5. Bội nghịch ứng phân tử nhân thải ra tia bức xạ nguy nan cho môi trường.

 

 ✓

6. Năng lượng mặt trời không phần đông dồi dào cùng vô tận hơn nữa sạch với an toàn. 

 ✓

 

7. Cực kỳ tốn kém nhằm xây đập thủy điện để đưa thủy điện.

 

 ✓

Task 2. Work in pairs. Talk with your friend about the advantages and disadvantages of using each alternative source of energy, using the suggestions from Task 1.

(Làm vấn đề theo cặp. Nói với anh em về những lợi thế và ăn hại của việc thực hiện mỗi nguồn năng lượng thay thế thực hiện những gợi ý từ bài xích tập 1.)

Example: 

A: I think wind can be an alternative source of energy.

B: Why vì chưng you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while wind is abundant & unlimited.

B: I know it is also clean & safe khổng lồ the enviroment. However, it is not available when there is no wind.

Useful language:

enormous, plentiful, available dangerous

clean and safe expensive

unlimited, renewable polluted

convenient limited, non-renewable

cheap, simple devices/ technology harmful

exhausted

Chú ý: Phần được gạch ốp chân rất có thể được thay thế theo chủ ý cá nhân. 

Tạm dịch: 

A: bản thân nghĩ gió hoàn toàn có thể là một nguồn tích điện thay thế. 

B: Sao các bạn nghĩ vậy?

A: cũng chính vì các nguồn năng lượng chính đang cạn kiệt trong khi gió dồi dào với vô tận. 

B: mình biết nó cũng sạch và an ninh với môi trường. Tuy nhiên, khi không tồn tại gió sẽ không có năng lượng gió. 

Ngôn ngữ hữu ích: 

khổng lồ, nhiều, gồm sẵn nguy hiểm

sạch và an toàn tốn kém

không giới hạn, hoàn toàn có thể tái chế tác bị ô nhiễm

tiện nghi gồm giới hạn, quan trọng tái tạo

rẻ, thiết bị/ technology đơn giản tất cả hại, cạn kiệt 

Task 3. Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2.

(Làm vấn đề theo nhóm. Giãi tỏ lòng tin của khách hàng vào việc áp dụng nguồn tích điện thay cố gắng trong tương lai, bằng phương pháp sử dụng các ý từ bài xích tập 2.)

Hướng dẫn giải: 

In my opinion using the alternative sources is the necessary way lớn solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. The alternative sources such as solar energy, water power, wind power… are clean and safe for our life. Besides that they are unlimited and can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use the alternative sources parallel the major sources of energy. Day after day, science & technology develop so fast. There are more windmills, dams are built, more solar panels are mix on the roofs of houses to create energy. I think in the future, the alternative sources will replace completely our major sources of energy.

Tạm dịch: 

Theo tôi, việc sử dụng các nguồn sửa chữa là cách cần thiết để giải quyết và xử lý sự hết sạch nhanh chóng của những nguồn tích điện chính của bọn chúng ta. Các nguồn sửa chữa thay thế như năng lượng mặt trời, năng lượng điện nước, năng lượng điện gió ... Thì thật sạch sẽ và bình an cho cuộc sống đời thường của chúng ta. Dường như chúng không giới hạn và có thể được tái tạo. Ngày nay, có một số trong những nước cải cách và phát triển sử dụng những nguồn thế thế tuy nhiên song với các nguồn tích điện chính. Sản phẩm ngày, công nghệ và technology phát triển khôn xiết nhanh. Có nhiều cối xay gió, đập được xây dựng, những tấm pin khía cạnh trời được ném lên mái công ty để tạo thành năng lượng. Tôi cho là trong tương lai, các nguồn sửa chữa sẽ gắng thế hoàn toàn các nguồn tích điện chính của chúng ta.